Zabezpieczenia kredytów gotówkowych

Zabezpieczenia kredytów gotówkowych

W przypadku kredytu gotówkowego zasadniczo nie są stosowane żadne zabezpieczenia, jednakże Banki mogą wymagać od nas:

ubezpieczenia spłaty kredytu – na życie i/lub od utraty pracy – pamiętajcie o warunkach takiej polisy, często w przypadku kredytów gotówkowych zdarza się, iż ubezpieczenie obowiązuje tylko rok lub kilka lat – nie przez cały okres kredytowania
złożenia weksla in blanco, który zostanie uruchomiony w razie nie wywiązywania się ze spłaty kredytu
poręczenia cywilnego osoby trzeciej
pełnomocnictwa do dysponowania naszym rachunkiem bankowym w razie nieterminowej spłaty
zgody na potrącanie z wynagrodzenia naszego kwoty spłaty wynikającej z nieterminowej spłaty

W przypadku kredytów samochodowych obowiązkiem Banku finansującego jest zabezpieczenie swoich roszczeń poprzez:

przewłaszczenie pojazdu – Bank podpisuje z nami stosowną umowę przewłaszczenia na okres trwania umowy kredytowej, w której to przenosimy prawa własności samochodu na Bank finansujący. W umowie jako Kredytobiorcy zatrzymujemy przewłaszczony samochód w charakterze bezpłatnego jego użytkowania, na co Bank wyraża zgodę. Do tego wraz z umową przewłaszczenia Bank zatrzymuje nam kartę pojazdu do czasu spłaty całości zobowiązania. Po spłacie zobowiązania zwracana nam jest karta pojazdu, a umowa przewłaszczenia wygasa.

– zastaw rejestrowy – bardziej skomplikowana forma zabezpieczenia niżeli przewłaszczenie. Bank finansujący na podstawie stosownej umowy składa wniosek o wpis zastawu do Rejestru Zastawów. W chwili otrzymania decyzji Sądu o wpisie zastawu rejestrowego jako kredytobiorcy musimy udać się do Wydziału Komunikacji celem dokonania wpisu w dowodzie rejestracyjnym o ustanowieniu zastawu.

Po spłacie zobowiązania musimy również złożyć wniosek do Sądu o wykreślenie zastawu, a po otrzymaniu decyzji z Sądu udać się ponownie do Wydziału Komunikacji celem wykreślenia wpisu. W przypadku zastawu rejestrowego jest on stosowany rzadziej, gdyż jest bardziej skomplikowany i wymaga zaangażowania środków finansowych na pokrycie opłat sądowych.

– ubezpieczenie Auto Casco – jeżeli Bank finansuje nam zakup samochodu wymaga od nas posiadania ubezpieczenia Casco. W przypadku ubezpieczenia Casco należy się wczytać w wytyczne zapisane w umowie kredytowej na jakich warunkach mamy zawrzeć Auto Casco.

Niestety zwykłe i najtańsze „mini Casco” od kradzieży nie wystarczy. Bank będzie od nas oczekiwał ubezpieczenia samochodu w szerokim zakresie – zarówno od kradzieży, oraz od zdarzeń losowych. Konieczne będzie ubezpieczenie samochodu na tzw. stałą sumę ubezpieczenia – by utrzymać jak najwyższy poziom odszkodowania razie zdarzenia. No i najważniejsze uprawnionym do polisy musi być Bank, a więc wymagana będzie cesja praw z umowy na Bank.

Dodaj komentarz